Privacy Statement

Privacy Verklaring

1. Introductie

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houdt Plan B Zorgt een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Deze registratie is wettelijk verplicht. Op de registratie zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de AVG van toepassing. Deze wetten bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens.

De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

2. Begripsbepalingen

Beheerder

Degene die onder de verantwoordelijkheid van de directie belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens.

Gebruiker

Degene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregistraties in te voeren en/of te muteren dan wel om van enigerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.

Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende de cliënt.

Persoonsregistratie

Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die al dan niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Geregistreerde

Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

Personeel / medewerker

Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van Plan B Zorgt.

Dossier / bestand

De gestructureerde verzameling schriftelijke en of digitale persoonsgegevens.

3. Doel van de persoonsregistratie

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke opzet en of continuering van de zorg mogelijk te maken.
 2. De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.

.

4. Verwerking van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan.

 1. De geregistreerde toestemming heeft verleend voor de verwerking van de gegevens
 2. De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de geregistreerde partij is of voor die handelingen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
 3. De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen
 4. De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van ernstig gevaar van de geregistreerde
 5. De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen

5. Verwijdering of anonimiseren van de gegevens

De financiële administratie en de hierbij horende gegevens worden zeven jaar na het beëindigen van de zorgverlening vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. De medische gegevens worden 15 jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.

6. Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van Plan B Zorgten geheimhouding

 1. Naast de directie heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Het betreft traject begeleiders, stagiaires en de algemeen leidinggevende. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van het dienstverband met Plan B Zorgt.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een personeelslid gegeven wordt.
 3. Plan B Zorgt draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u (zowel digitaal als schriftelijk) vastgelegd zijn, dat personen die niet inzagegerechtigd zijn, zich geen toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.
 4. Gegevens van cliënten worden niet zonder schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.

7. Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

 1. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien
 2. Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.
 3. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, ofwel dat er gegevens vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP/AVG of dat gegevens niet ter zake doen, dan kunt u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.
 4. Indien u van mening bent dat het Plan B Zorgt niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de klachtenregeling binnen de organisatie.